Žodynai ir kiti leidiniai

Surdologijos centras, laimėjęs konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbo vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2017 m. parengė ir išleido 3 leidinius skaitmeniniu formatu, parengė 1 aiškinamąjį šviečiamąjį leidinį:

 „Lietuvių gestų kalba tėvams“

Metodinė medžiaga skirta girdintiesiems tėvams, įtėviams, rūpintojams ir kitiems asmenims, auginantiems, auklėjantiems, globojantiems kurčius arba kochlearinius implantus turinčius vaikus (toliau – tėvai), norintiems išmokti bendrauti lietuvių gestų kalba su kurčiais arba kochlearinius implantus turinčiais vaikais, įgyti bazinių lietuvių gestų kalbos bendravimo ir vizualinės komunikacijos įgūdžių. Mokymo vadove supažindinama su kurčiųjų kultūros ypatumais, pateikta medžiaga ir užduotys įgyti bendravimo pagrindų lietuvių gestų kalba, suprasti ir vartoti būtiniausius žodžius, frazes, užduoti paprastus klausimus ir į juos atsakyti.

 

„Vertimas žodžiu iš Lietuvių gestų kalbos“

Metodinė medžiaga skirta tobulinti Lietuvoje dirbančių lietuvių gestų kalbos vertėjų vertimo iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą žodžiu įgūdžius šiose srityse: medicinos, finansų, švietimo, teisėtvarkos. Vertimo įgūdžiams ugdyti parinkti įvairios paskirties lietuvių gestų kalbos tekstai (nusiskundimai, problemos bei poreikiai, įvairių situacijų, objektų apibūdinimas). Vadove glaustai pateiktos pagrindinės vertimo perdaros: pakitimai, praleidimai, papildymai, nusakantys vertimo proceso metu vykstančius kalbinius pokyčius. Taip pat vadove aptariami pagrindiniai lietuvių gestų kalbos ir lietuvių kalbos frazių skirtumai, leksinė ir gramatinė raiška. 

 

,,Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis“

Žodynėlis skirtas visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams, taip pat kurčiųjų šeimos nariams, norintiems savarankiškai mokytis lietuvių gestų kalbos. Tai tęstinis leidinys, kuriame pateikiamos vis kitų temų frazės.

 

 

 

 

,,Lietuvių gestų kalbos raida – praeitis ir ateitis“

Šviečiamuoju leidiniu siekiama skleisti ir populiarinti lietuvių gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą. Šviečiamajame leidinyje išdėstyta Lietuvių gestų kalbos raida, palyginami istoriniai faktai (praeitis) su dabartine situacija Europos ir Pasaulio kontekste, remiantis prisiminimais ir archyviniais dokumentais, pateikti filmuoti žmonių prisiminimai, pateikiami seni gestų kalbos įrašai iš asmeninių archyvų ir pan.

 

 

********

Surdologijos centras, laimėjęs konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbo vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2015 m. parengė ir išleido 3 leidinius skaitmeniniu formatu, parengė 1 aiškinamąjį šviečiamąjį leidinį:

Lietuvių gestų kalba girdintiesiems. A1.1

Metodinė medžiaga skirta norintiems susipažinti su lietuvių gestų kalba ir įgyti bazinių lietuvių gestų kalbos bei vizualinės komunikacijos įgūdžių. Ja siekiama mokyti suprasti ir vartoti būtiniausius gestus bei posakius, reikalingus kalbėti apie šalia esančius žmones, daiktus ir konkrečius poreikius, prisistatyti, užduoti paprastus klausimus ir į juos atsakyti.

 

 

 

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Socialiniai reikalai

Metodinė medžiaga skirta Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams. Priemonės tikslas – tobulinti bendravimo lietuvių gestų kalba įgūdžius socialinių reikalų tema suteikiant žinių apie Lietuvos Respublikoje egzistuojančius mokesčius ir lengvatas, darbo santykius, aptariant socialinę draudimo sampratą, įstaigų teikiamas socialines paslaugas ir veiklos principus. Ši priemonė turėtų pagerinti lietuvių gestų kalbos vertėjų pasirengimą versti tekstus socialinių poreikių temomis.

 

Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis 

Žodynėlis skirtas visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams, taip pat kurčiųjų šeimos nariams, norintiems savarankiškai mokytis lietuvių gestų kalbos. Tai tęstinis leidinys, kuriame pateikiamos vis kitų temų frazės.

Žodynėlį galite pažiūrėti paspaudę šią nuorodą: žodynėlis

 

 

Šviečiamasis leidinys - faktais paremtas dokumentinis filmas „Gestų kalba Lietuvoje

Leidiniu siekiama skleisti ir populiarinti lietuvių gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą, supažindinti visuomenę su lietuvių gestų kalbos vartojimo kultūra ir pokyčiais. Filmo tikslas – parodyti, koks buvo lietuvių gestų kalbos kelias nuo draudimo ją vartoti iki pripažinimo 1995 metais.                                                                                     

 

*****

Tautiška giesmė lietuvių gestų kalba

2014 m. VšĮ Surdologijos centras įvykdė Lietuvos kultūros tarybos ir iš dalies Lietuvos kurčiųjų draugijos finansuotą projektą, kurio lėšomis į lietuvių gestų kalbą buvo išverstas Lietuvos himnas. Buvo išleistas "Tautiška giesmė lietuvių gestų kalba" DVD. Himno atlikėjas Kęstutis Vaišnora. Apie himno vertimą į gestų kalbą diskutavo didelę vertimo į gestų kalbą patirtį turinčių specialistų grupė: M. Kumžaitė, I. Pečiulytė-Silaeva, A. Bražinskas, V. Pivoras, A. Barisevičius. DVD viršelio dailininkė B. Bražinskienė. 
 


*****

Surdologijos centras, laimėjęs konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbo vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2014 m. parengė ir išleido 3 leidinius skaitmeniniu formatu, parengė 1 aiškinamąjį šviečiamąjį leidinį, patalpintą viešam nemokamam naudojimui:

Kvalifikacijos tobulinimas lietuvių gestų kalbosvertėjams. Vyriausiojo gestų kalbos vertėjo kvalifikacinė kategorija 

Tiksliniai šios priemonės vartotojai yra III–V lygio kvalifikacijos lietuvių gestų kalbos vertėjai, įgiję atitinkamų kompetencijų bei gebėjimų. Tikslas – sudaryti galimybes tobulinti lietuvių gestų kalbos įgūdžius siekiant vyriausiojo gestų kalbos vertėjo kvalifikacinės kategorijos. Priemone siekiama susisteminti, pakartoti ir įtvirtinti ankstesnių mokymų žinias. Programą išklausęs gestų kalbos vertėjas gebės savarankiškai parengti tinkamą vertimo aplinką ir pasirinkti vertimo strategijas, išmanys bendrąsias kurčiųjų elgesio normas ir kultūrą. Taip pat gebės tiksliai perteikti verčiamo teksto prasmę, kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir vartoti atitinkamas lietuvių gestų kalbos gramatines raiškos priemones.

Lietuvių gestų kalba socialiniams darbuotojams. III lygis 

Šios priemonės tikslas – sudaryti galimybes gestų kalbos pagrindus turintiems socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimos ir kitiems visuomenės nariams tapti savarankiškais gestų kalbos vartotojais (III lygio). Priemone siekiama tobulinti pradedančio gestų kalbos vartotojo (I ir II lygio) gebėjimus ir įgūdžius, plėsti bendravimo tematiką. Tenkinant savarankiško vartotojo poreikius, įvairinamos gramatinės raiškos priemonės, tobulinamas asmens apibūdinimo, tarpkultūrinio bendravimo, pomėgių, veiklos, socialinių aktualijų supratimas.  

 

 

Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis

Žodynėlis skirtas viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams, kurčiųjų šeimų ir kitiems visuomenės nariams, norintiems savarankiškai mokytis lietuvių gestų kalbos. Tai tęstinis leidinys, kuriame pateikiamos vis kitų temų frazės.

Žodynėlį galite pažiūrėti paspaudę šią nuorodą: žodynėlis

 

 

 

Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba 

Šis aiškinamasis šviečiamasis leidinys skirtas padėti kurčiųjų bendruomenei, kitiems visuomenės nariams, gestų kalbos vertėjams suvokti, aiškinti ir versti Kelių eismo taisyklių nuostatas gestų kalba; plėsti gestų kalbos vertėjų ir kitų visuomenės narių kalbinę ir kultūrinę kompetenciją. Leidiniu kurčiųjų bendruomenės nariai galės naudotis kaip pagalbine priemone savarankiškai mokydamiesi Kelių eismo taisyklių, gestų kalbos vertėjai – kaip metodine priemone aiškindami šių taisyklių nuostatas ir versdami su jomis susijusius tekstus.
Šis aiškinamasis šviečiamasis leidinys pritaikytas mobiliesiems įrenginiams, taip pat yra patalpintas interneto svetainėje viešam nemokamam naudojimui, jį galima rasti adresu: http://ket.lkd.lt/.

*****

Surdologijos centras, laimėjęs konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 „Atrinkti metodinius gestų kalbo vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2013 m. parengė ir išleido 4 leidinius skaitmeniniu formatu:
 

Lietuvių gestų kalba surdopedagogams ir kurčiųjų mokytojams, turintiems bendravimo gestų kalba pagrindus 

Metodinė medžiaga skirta surdopedagogams, kurie pradėjo dirbti kurčiųjų ugdymo įstaigose ir nepakankamai moka lietuvių gestų kalbą arba nori įtvirtinti tam tikrų temų kalbinius gebėjimus. Taip pat ja gali naudotis visi kurčiųjų mokytojai ir auklėtojai. Priemonės tikslas – tobulinti surdopedagogų ir kurčiųjų mokytojų lietuvių gestų kalbos įgūdžius mokinių pažinimo, mokyklos bendruomenės kultūros bei ugdymo proceso valdymo srityse.


 

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Teksto kūrimo strategijos

Metodinė medžiaga skirta visiems Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams. Priemonės tikslas – ugdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų sklandaus, aiškaus teksto kūrimo gebėjimus. Kalbiniams gebėjimams ugdyti skirtos praktinės užduotys susipažindina su lietuvių gestų kalbos teksto struktūra, komunikaciniais tikslais, moko kurti, analizuoti ir vertinti tekstą, aptarti teksto kūrimo strategijos bei vizualizacijos principus. Ši priemonė turėtų pagerinti tiek produkcinius, tiek interakcinius kursų dalyvių gebėjimus.

 

Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Viešoji kalba 

Metodinė medžiaga skirta visiems Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams. Priemonės tikslas – tobulinti lietuvių gestų kalbos vertėjų viešosios kalbos įgūdžius ir gebėjimus sėkmingai juos pritaikant vertimo procese. Metodinėje priemonėje lietuvių gestų kalba pateikti pranešimai ir kitokie viešosios kalbos tekstai, kuriuos galima analizuoti kalbiniais, komunikaciniais aspektais. Medžiaga taip pat leidžia ugdyti interakcinius gebėjimus, lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursuose aptariant mokymosi medžiagą, diskutuojant. Produkciniams gebėjimams ugdyti numatytos užduotys gali būti atliekamos tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant.

Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis 

Žodynėlis skirtas savarankiškam mokymuisi pirmiausia  visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei kurčiųjų šeimų nariams. Jis supažindins su lietuvių gestų kalbos frazėmis, leksika. Pašnekesių žodynėlį sudaro šios temos: pagrindinės dažniausiai vartojamos sąvokos ir frazės (laikas, oras, skaičiai, spalvos ir pan.), mandagumo frazės (sveikinimasis, kreipimasis, pageidavimai, prašymai) ir kt.

Žodynėlį galite pažiūrėti paspaudę šią nuorodą: žodynėlis
 

 

 

*****

Surdologijos centre rengiama mokomoji medžiaga (mokomieji teksto ir vaizdo komplektai) įvairioms tikslinėms grupėms. Pagal šią medžiagą kasmet rengiami LGK kursai. 

2009 – 2012 m. parengta 11 LGK neformaliojo mokymo programų:

  • 5 LGK vertėjų kvalifikacijos tobulinimui (I, II, III, IV, V lygis);
  • 2 socialinių darbuotojų LGK mokymo programos (I, II lygis);
  • 1 medicinos darbuotojų LGK mokymo programa (I lygis);
  • 1 policininkų ir ugniagesių LGK mokymo programa (I lygis);
  • 1 surdopedagogų LGK mokymo programa;
  • 1 LGK mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa.

Taip pat parengtos ir išleistos 4 LGK metodinės mokymo medžiagos:

  • 3 LGK metodinės mokymo medžiagos LGK vertėjų kvalifikacijos tobulinimui (III, IV, V lygis);
  • 1  surdopedagogų kvalifikacijos tobulinimo metodinė medžiaga.

 

 

Teminiai aiškinamieji kompiuteriniai žodynai

Biologija

Istorija (CD 1)
Istorija (CD 2)


Katalikų tikyba

PolitologijaLietuvių gestotyros pagrindai


Vadovėlis skirtas pirmiausia Vilniaus kolegijos gestų kalbos specialybės studentams (būsimiesiems vertėjams), bet taip pat visiems, norintiems daugiau sužinoti apie lietuvių gestų kalbos struktūrą.

Siūlome parsisiųsti vadovėlio tekstą.

Parsisiųsti

 

 


 

Informaciniai leidiniai

Kurčiųjų kultūra (2012 m.)

Leidinyje pristatoma kurčiųjų kultūra, remiantis pagrindiniais kultūrą apibūdinančiais kriterijais: vertybėmis, kalba, tradicijomis, normomis, tapatumu bei ypatumais (regimasis triukšmas, kurčiųjų aplodismentai ir pan.).

 

Kurčiųjų ugdymo istorija (2012 m.)

Leidinyje pateikiamo žinios apie kurčiųjų ugdymą, pradedant nuo kurčiųjų ugdymo užuomazgų Antikos laikais iki mokyklų kurtiesiems atsiradimo ir šių dienų. Apžvelgiamas religijų požiūris į kurtumą ir kurčiuosius, teisinė kurčiųjų padėtis Viduramžiais. Pateikiama informacijos apie kurčiųjų ugdymo metodus.

 

Pasaulio kurčiųjų istorija (2011 m.)

Leidinyje pateikiamos pirmosios žinios apie kurtumą, gestų kalbą ir jos raidą, kurčiųjų gyvenimą Senovės pasaulyje. Leidinyje galima rasti informacijos apie svarbiausias tarptautines kurčiųjų organizacijas bei vienintelį pasaulyje universitetą kurtiesiems – Galaudeto universitetą. 


 

Lietuvos kurčiųjų istorija (2 dalys) (2010 m.)

Leidinyje susistemintos žinios apie Lietuvos kurčiųjų ugdymo istoriją (1 dalis) ir apie Lietuvos kurčiųjų draugijos struktūros evoliuciją (2 dalis). 

 

 

Žuvėdros klyksmas


„Žuvėdros klyksmas“ – tai kurčios merginos Emanuelės mintys apie gyvenimą, kurčiųjų problemas girdinčiųjų pasaulyje, pirmąją meilę ir pirmąjį praradimą, pirmąją pergalę ir pirmąjį nusivylimą.

Knyga 2003 m. išversta į lietuvių kalbą.  


 


Teminiai žodynėliai

2004 m.: „Istorijos gestai“ ir „Politologijos gestai“
2003 m.: „Afrikos, Amerikos, Australijos valstybių pavadinimai gestais“, „Sporto gestai“, „Geografijos gestai“ ir „Tikybos gestai“
2002 m.: „Gramatikos gestai“
2001 m.: „Fizikos gestai“
2000 m.: „Europos ir Azijos valstybių pavadinimai gestais“ ir „Matematikos gestai“
Lietuvių gestų kalbos žodynas

Lietuvių gestų kalbos žodyną sudaro 5 tomai. 1-ąjį tomą išleido Lietuvos kurčiųjų draugija, nuo 2-jo tomo žodyno leidimą perėmė VšĮ Surdologijos centras.

1 tomas (a-f, apie 600 gestų) išleistas 1998;
2 tomas (g-l, apie 540 gestų) išleistas 1999;
3 tomas (m-p, apie 720 gestų) išleistas 2000;
4 tomas (r-t, apie 750 gestų) išleistas 2001;
5 tomas (u-ž ir papildymai: Lietuvos miestai, gestai su skaičiaus reikšme, kryptimi kaitomi veiksmažodžiai ) išleistas 2003.
 

Surdologijos centras yra parengęs 11 spalvinimo knygelių – žodynėlių kurtiems ikimokyklinukams:

,,Lavinimosi priemonės"    PARSISIŲSTI
,,Maistas"
,,Indai"
,,Sode, darže, miške"
,,Baldai"
,,Avalynė ir apranga"
,,Žaislai"
,,Gyvūnai"
,,Miestas"
,,Higienos reikmenys"
,,Kaimas"
1 ir 2 dalį „Skaitinių“ pradinukams

verstinę „Knygą apie Adomą“ (kurčią berniuką), taip pat išvertęs į lietuvių gestų kalbą daugybę pasakų. Iki 2003 m. centre pritaikyta, o iki 2007 m. parengta originalių ir išversta iš užsienio kalbų 18 metodinių priemonių.