Projektų viešinimas

LAIMĖJO KONKURSĄ IR TEIKS PASLAUGAS (2018 m.)

 

VšĮ Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo paslaugų pirkimą ir pagal 2018 m. rugsėjo 24 d. Lietuvių gestų kalbos mokymo programų rengimo, gestų kalbos mokymo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. S-41 iki gruodžio 14 d. teiks šias paslaugas:

1. Neformaliojo lietuvių gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga), skirtos įvairių vartotojų grupėms, rengimas;
2. Gestų kalbos ir darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis įvairių vartotojų grupių (artimųjų, gaisrininkų, medikų, policininkų, asmeninių asistentų, darbuotojų, kurie dirba kurčiųjų skėtinėse organizacijose ir tiesiogiai teikia socialinės reabilitacijos paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, kitų specialistų, asmenų, turinčių klausos negalią) mokymas;
3. Lietuvių gestų kalbos mokymo programos (kartu su metodine medžiaga), skirtos gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai kelti, rengimas;
4. Lietuvių gestų kalbos vertėjų mokymas.

 

*****

 

LAIMĖJO KONKURSĄ IR TEIKS PASLAUGAS (2017 m.)

 

Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą konkursą ir įgyvendins Lietuvių gestų kalbos mokymo programų, rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų sutartį. Rengsime dvi neformalaus mokymo programas kartu su vaizdo bei teksto metodine medžiaga, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai tobulinti bei girdintiems tėvams, auginantiems kurčius vaikus. Numatyta organizuoti viešąsias paslaugas teikiančių specialistų, visuomenės narių mokymus, vykdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimą ir iš viso apmokyti ne mažiau kaip 140 įvairių tikslinių grupių atstovų. Bus parengtas penktas pašnekesių žodynėlis gestų kalba visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei kurčiųjų šeimų nariams. Taip pat įstaiga įsipareigojo parengti ir lietuvių bei lietuvių gestų kalba pateikti LKD svetainėje 15 konsultacijų, suorganizuoti 10 šviečiamųjų seminarų, vieną tarptautinį seminarą bei parengti ir per vieną iš nacionalinių televizijų parodyti dokumentinį filmą apie lietuvių gestų kalbos raidą. 

 

GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ PASLAUGOS (2017 m.)

Viešoji įstaiga Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 1.1.6 priemonę „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre“.

Pagal 2017 m. vasario 6 d. Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. S-5 gestų kalbos vertėjų paslaugos pradėtos teikti nuo 2017 m. vasario 6 d. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centuose, Surdologijos centre ir Lietuvos kurčiųjų draugijoje. 

*****

 

 

GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ PASLAUGOS (2016 m.)

Viešoji įstaiga Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 1.1.6 priemonę „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre“.

 

Pagal 2016 m. gegužės 2 d. Gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. S-17 gestų kalbos vertėjų paslaugos pradėtos teikti nuo 2016 m. gegužės 2 d. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centuose, Surdologijos centre ir Lietuvos kurčiųjų draugijoje. 

*****

VšĮ Surdologijos centras 2015 m. parengė ir išleido 3 leidinius skaitmeniniu formatu ("Lietuvių gestų kalba girdintiesiems. A1.1", "Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Socialiniai reikalai", "Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis"), parengė 1 aiškinamąjį šviečiamąjį leidinį (šviečiamasis leidinys - faktais paremtas dokumentinis filmas "Gestų kalba Lietuvoje"), surengė 13-ka lietuvių gestų kalbos mokymų (kursų), kuriuose apmokė 184 suaugusius asmenis, suteikė 35 visuomenės narių ir klausos negalią turinčių asmenų švietimo gestų kalbos klausimais konsultacijas nuotoliniu būdu (interneto svetainėje), suorganizavo tarptautinę konferenciją „Lietuvių gestų kalbos (LGK) 20-metis: LGK užsienio šalių kontekste“, skirtą lietuvių gestų kalbos 20-mečiui. 

                                                                                    **************

Spalio 9 d. Seimo rūmuose surengta tarptautinė konferencija „Lietuvių gestų kalbos (LGK) 20-metis: LGK užsienio šalių kontekste“. Šis renginys vainikavo ir apibendrino 6 mėnesius trukusį LGK sukakčiai paminėti skirtą renginių ciklą.                   

                                           Renginio globėja, organizatoriai ir dalyviai

Konferencija pradėta dviem kalbomis – lietuvių gestų kalba (LGK) ir lietuvių kalba (LK) - sugiedota „Tautiška giesme“. Renginio globėja LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė konferenciją atidarė jaudinančia sveikinimo kalba. Į susirinkusiuosius ypatingos sukakties proga sveikinimo žodžiais kreipėsi bei padėkomis LGK nusipelniusiems asmenims ir organizacijoms dėkojo LR Seimo Pirmininkės pavaduotojas Algirdas Sysas, LR Ministro Pirmininko padėjėja Genovaitė Paliušienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Laisvūnas Bartkevičius, vėliau – Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentas Vytautas Pivoras.

Tądien Lietuvos kurčiųjų bendruomenė ir kurčiųjų bei švietimo sistemos specialistai rinkosi ne tik kartu apžvelgti ir įvertinti LGK „brandą“. Į konferenciją atvyko Europos kurčiųjų sąjungos vadovai. Nuo pat pradžių rengiant konferenciją kartu su pagrindiniu organizatorium – VšĮ Surdologijos centras  (SC) – buvo LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas bei Lietuvos kurčiųjų draugija. Kartu organizavo konferenciją, garantavo įvairiapusę pagalbą bei palaikymą.

                                           Spaudos konferencija

LR Seimo vicepirmininkas, Komiteto narys A. Sysas prieš renginį sušaukė spaudos konferenciją. Joje kartu su LKD prezidentu V. Pivoru išdėstė renginio baigiamojoje dalyje numatyto skelbti rezoliucijos projekto nuostatas, tapsiančias gairėmis ateities veikloms. Užsienio svečiai akcentavo Europos kurčiųjų sąjungos vieningos gestų kalbų politikos svarbą. Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktorė A. Kandratavičienė savo pranešime pateikė 1998 m. – 2012 m. lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo programų bei 2013-2015 m. plano priemonių veiklų analizę. Įvertino pasiekimų svarbą dabartinei lietuvių gestų kalbos padėčiai.

                      Visuose pranešimuose – apie Neįgaliųjų teisių konvenciją įvairiais aspektais

Rudens orai visai prieš pat konferenciją smarkiai pakoregavo darbotvarkę. Susirgo ir negalėjo atvykti Pasaulio kurčiųjų federacijos (angl. WFD) Tarybos narė, turėjusi kalbėti apie kalbines teises kaip žmogaus teisių dalį.

Ugdymas. Pranešėją bent iš dalies pakeitė Europos kurčiųjų sąjungos prezidentas (angl. EUD) Markku Jokinen (2003-2011 m. buvo WFD prezidentas). Savo pranešime Senojo žemyno kurčiųjų lyderis ypač akcentavo kokybiško kurčiųjų ugdymo svarbą. Atskleidė dvikalbio kurčiųjų ugdymo ir inkliuzinio ugdymo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (JT NTK) šviesoje bendrystes ir skirtumus. Taip pat nenutylėjo laiko matmens įtakos požiūrio kaitai į kurčiųjų ugdymą.

Gestų kalbos. EUD vykdomasis direktorius Mark Wheatley pratęsė prieš tai pradėtą p. Markku apžvalgą, susitelkdamas gestų kalbų statuso vertinimu nacionaliniu lygmeniu pasirinktose ES valstybėse. Informavo, kad ES nacionalinės gestų kalbos yra pirmosios kalbos apie 750 tūkst. vartotojų. Gestų kalbų skaičius, palyginti su šnekamosiomis kalbomis, Europoje yra didesnis – atitinkamai 29 ir 23. Pranešėjas, kaip ir jo pirmtakas, gestų kalbos padėtį vertino per JT NTK bei vadinamosios Briuselio deklaracijos prizmę.

NTK įtaka. Dėl įtemptos darbotvarkės negalėjęs atvykti Europos Parlamento narys Adam Kosa atsiuntė vaizdo formatu parengtą pranešimą. Europarlamentaras kalbėjo apie gestų kalbų svarbą ir perspektyvas, NTK reikšmę kurčiųjų bendruomenei, sveikino konferencijos dalyvius.

Požiūris į pasiekimus „iš vidaus“. LKD prezidentas V. Pivoras apžvelgė pokyčius po LGK statuso pripažinimo. Tai naujos įstaigos ir organizacijos, leidiniai, darbo grupės, lingvistinis darbas, projektai, LGK mokymai, LGK vertėjų centrų susikūrimas, pakitęs kurčiųjų vertimo paslaugų poreikis ir kt.

Rezultatai. NRD direktorė A. Kandratavičienė apžvelgė 1998-2015 m. LGK programų ir plano rezultatus, pateikė LGK perspektyvų prognozę bei vardijo veiksnius, labiausiai įtakojančius LGK vertimo paslaugų prieinamumą, kokybę  ir kt.

Partnerystė. Pranešėjai Liz Scott Gibson kartu su M. Jokinen pakeitė dar vieną susirgusią užsienio lektorę – Outi Toura – Jensen iš Danijos.  P. Liz – buvusi Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė, žymi lektorė ir praktikuojanti vertėja bei daugelio straipsnių apie gestų kalbos vertimą autorė. Ji su EUD lyderiu atskleidė, kaip kurčiųjų ir vertėjų bendruomenės gali dirbti kartu nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, kad išsikovotų visas žmogaus teises. Pranešėjai gvildeno pasitikėjimo, pagarbos, įgūdžių, teisingumo ir profesionalumo temas.     

Klausimai Lietuvos valstybei. Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė kėlė aktualias nacionalines informacijos bei gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumo problemas. Pranešėja trumpai pristatė JT Neįgaliųjų teisių komiteto neseniai Lietuvos valstybei suformuluotus klausimus dėl kurčiųjų bendruomenės bei LGK padėties šalyje. Anot pranešėjos, JT Komitetui daugiausia „kliuvo“ informacinės aplinkos pritaikymo mastai bei skubios pagalbos iškvietimo Nr. 112 vaizdo skambučiais neprieinamumas.

LGK reikalai specialistų akimis. Gestų kalbos lingvistas, Vilniaus kolegijos dėstytojas Mantrimas Danielius „braižė“ LGK veiklų pasiskirstymo žemėlapį po įstaigas bei apgailestavo dėl bendros politikos LGK atžvilgiu nebuvimo. Vilniaus kolegijos dėstytojas A. Barisevičius vertino LGK vertėjų kvalifikacijos tobulinimo pažangą, spartą, trukdžius, teikė siūlymus ateičiai. Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė R. Leonavičienė džiaugėsi 20-mečio pažanga LGK vertimo srityje, bet nenutylėjo ir apie „įstrigusį“ vertimo paslaugų rodiklį: aptarnauti ne daugiau kaip 40 kurčiųjų vienam vertėjui vis dar tebelieka neįveikiama „tvirtovė“. Ilgametis Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pedagogas, LGK vertėjas V. Valiauga koncentravosi į LGK statuso pokyčius kurčiųjų mokyklose: į pažangą bei trūkumus.

Emigrantai neabejingi Tėvynės reikalams

Didžiojoje Britanijoje gyvenanti Lina Kankevičiūtė bei į Daniją išvykusi Violeta Stankutė vaizdo įrašais pasveikino Lietuvos kurčiųjų bendruomenę su sukaktimi, palygino gestų kalbos padėtį tėvynėje ir jų reziduojamose šalyse.

Svarstytas rezoliucijos projektas

Auditorijai svarstyti pateiktas konferencijos rezoliucijos projektas. Tai ypač svarbus dokumentas LGK  perspektyvoms. Dalyviai bei moderatoriai (A. Sysas, A. Kandratavičienė, LKD viceprezidentas K. Vaišnora) jam teikė nemažai papildymų ir pastabų. Numatyta, kad maždaug per dvi savaites po renginio projektas bus papildytas dalyvių bei kurčiųjų bendruomenės siūlymais ir išsiuntinėtas LKD vardu daugeliui valdžios institucijų.

Konferencijos akimirkos: NUOTRAUKOS                                                                                                                                        

                                                       **************

LAIMĖJO KONKURSĄ IR TEIKS PASLAUGAS

Surdologijos centras rugpjūčio pabaigoje laimėjo konkursą ir iki 2015 m. gruodžio 22 d. įgyvendins Lietuvių gestų kalbos mokymo programų, rengimo, gestų kalbos mokymo bei švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų sutartį. Užsakovas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Per nepilnus keturis mėnesius įstaiga turės parengti dvi neformalaus mokymo programas kartu su vaizdo bei teksto metodine medžiaga, skirtas visuomenės nariams mokyti bei gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai tobulinti. Dar numatyta organizuoti viešąsias paslaugas teikiančių specialistų, visuomenės narių mokymus, vykdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimą ir iš viso apmokyti ne mažiau kaip 160 įvairių tikslinių grupių atstovų. Bus parengtas pašnekesių žodynėlis gestų kalba visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei kurčiųjų šeimų nariams. Taip pat įstaiga įsipareigojo parengti ir lietuvių bei lietuvių gestų kalba pateikti LKD svetainėje 35 konsultacijas, surengti tarptautinę konferenciją bei parengti ir per vieną iš nacionalinių televizijų parodyti dokumentinį filmą, skirtus gestų kalbos 20-mečiui paminėti. Sutarties vertė su PVM – 135,62 tūkst. eurų.

                                                                                    **************

GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ PASLAUGOS (2015 m.)

Viešoji įstaiga Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 1.1.6 priemonę „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre“.

Pagal 2015 m. kovo 2 d. gestų kalbos vertėjų paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį gestų kalbos vertėjų paslaugos pradėtos teikti nuo 2015 m. kovo 2 d. Paslaugas teikia 12 lietuvių gestų kalbos vertėjų Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centuose, Surdologijos centre ir Lietuvos kurčiųjų draugijoje. Gestų kalbos vertėjų paslaugos teikiamos verčiant iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą ir atvirkščiai, siekiant užtikrinti kurčiojo / neprigirdinčiojo asmens ir girdinčiojo asmens tarpusavio bendravimą.

Per 2015 m. I - IV ketvirtį Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centuose, Surdologijos centre ir Lietuvos kurčiųjų draugijoje suteiktos 5717 vertimo paslaugos. Bendras paslaugas gavusių kurčiųjų skaičius – 808 kurtieji, iš jų 37 vaikai. Bendras per 2015 m. IV ketvirtį paslaugas teikusių vertėjų etatų skaičius – 7 etatai.

 

Gestų kalbos vertimo paslaugas teikia šie gestų kalbos vertėjai:

 1. Ieva Čereškaitė - Lietuvos kurčiųjų draugija, Vilnius;
 2. Anastasija Zimina - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;
 3. Valentina Šatienė - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;
 4. Rūta Čiapaitė - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;
 5. Donata Miknevičiūtė - VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaunas;
 6. Jūratė Pugačiauskienė - VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaunas;
 7. Jonas Savickas - VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras, Klaipėda;
 8. Sigita Špokauskaitė - VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras, Panevėžys;
 9. Kristina Prudnikienė - VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras, Šiauliai;
 10. Raimonda Monstvilaitė - VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras, Šiauliai;
 11. Inesa Juknevičiūtė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius;
 12. Loreta Staniulevičiūtė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius;
 13. Asta Zinkevičiūtė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius.

 

*** nuo 2015 m. liepos mėn. Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM sprendimu projekto vykdymas Vilniaus mieste buvo sustabdytas. Vertimo paslaugų teikimas nuo rugsėjo 16 d. atnaujintas VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, o nuo rugsėjo 29 d. - VšĮ Surdologijos centras. Šiuo metu gestų kalbos vertimo paslaugas teikia šie gestų kalbos vertėjai:

 1. Ieva Čereškaitė - Lietuvos kurčiųjų draugija, Vilnius;
 2. Sabina Grėbliūnaitė - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;
 3. Sonata Balevičienė - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;
 4. Donata Miknevičiūtė - VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaunas;
 5. Jūratė Pugačiauskienė - VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaunas;
 6. Jonas Savickas - VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras, Klaipėda;
 7. Sigita Špokauskaitė - VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras, Panevėžys;
 8. Kristina Prudnikienė - VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras, Šiauliai;
 9. Raimonda Monstvilaitė - VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras, Šiauliai;
 10. Jolanta Radzevič - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius;
 11. Loreta Staniulevičiūtė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius;
 12. Sonata Balevičienė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius.

**************

Šviečiamųjų seminarų aukštosiose mokyklose lietuvių gestų kalba organizavimas

2014 m. spalio ir lapkričio mėnesiais VšĮ Surdologijos centras organizuoja 5 nemokamus šviečiamuosius seminarus tema „Lietuvių gestų kalbos vartojimas aukštosiose mokyklose“ apie gestų kalbos paskirtį aukštosiose mokyklose, gestų kalbos vartojimą ir kurčiųjų elgesio kultūrą, skirtus aukštųjų mokyklų darbuotojams ir studentams. Seminarų metu aptariamos temos:

1. Gestų kalbos paskirtis aukštosiose mokyklose:
- supažindinimas su klausos negalią turinčių studentų kaip kalbinės mažumos kultūra;
- pristatymas gestų kalbos kaip gimtosios kurčiųjų kalbos ir jos reikšmės kurčiųjų gyvenime;
- patarimai, kaip sudaryti saugią ir tinkamą studijų aplinką gestų kalbą vartojantiems studentams.

2. Gestų kalbos vartotojai aukštosiose mokyklose ir elgesio kultūra:
- kurčiųjų bendravimo ir elgesio ypatumai;
- patarimai, kaip bendrauti su klausos negalią turinčiu asmeniu (realių situacijų aptarimas improvizuojant);
- statistinių duomenų apie kurčiųjų bendruomenę ir kurčiuosius studentus pateikimas.

Seminarai vyksta pagal tokį tvarkaraštį:

 • 2014 m. spalio 22 d. Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros 220 auditorijoje (S. Neries g. 5, Klaipėda). Trukmė: 11.30 – 13.00 val.
 • 2014 m. spalio 29 d. Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto 220 auditorijoje (P. Višinskio g. 25, Šiauliai). Trukmė: 12.30 – 14.00 val.
 • 2014 m. lapkričio 12 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto 448 auditorijoje (Palydovo g. 29, Vilnius). Trukmė: 13.00 – 14.30 val.
 • 2014 m. lapkričio 12 d. Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto A3 auditorijoje (Studentų g. 39, Vilnius). Trukmė: 16.00 – 17.30 val.
 • 2014 m. lapkričio 19 d. Kauno kolegijos Socialinio darbo katedros 424 auditorijoje (Pramonės pr. 22, Kaunas). Trukmė: 14.00 – 15.30 val.

*****

2014 m. VšĮ Surdologijos centras pagal Lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį apmokė šias tikslines grupes:

II ketvirtis:

• gestų kalbos vertėjai (III lygis), 1 gr. Vilniuje.
• valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, 1 gr. Vilniuje;

III ketvirtis:

• gestų kalbos vertėjai (V lygis), 1 gr. Vilniuje;
• sveikatos priežiūros specialistai, 1 gr. Kaune;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (I lygis), 3 gr. Vilniuje;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (I lygis), 1 gr. Kėdainiai;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (I lygis), 1 gr. Kaune;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (I lygis), 1 gr. Klaipėdoje.

IV ketvirtis:

• gestų kalbos vertėjai (III, IV, V, VI lygis), po 1 gr. Vilniuje;
• sveikatos priežiūros specialistai, 2 gr. Kaune;
• valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, 1 gr. Vilniuje;
• policijos pareigūnai, 1 gr. Klaipėdoje ir 1 gr. Kretingoje;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (I lygis), 3 gr. Vilniuje, po 1 gr. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kėdainiuose;

 

*****

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMO, GESTŲ KALBOS MOKYMO BEI ŠVIETIMO GESTŲ KALBOS KLAUSIMAIS PASLAUGOS (2014 m.)

2014 m. Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.4 ,,Atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos mokyti“ ir priemonę 1.2.5 ,,Šviesti visuomenę ir klausos negalią turinčius asmenis gestų kalbos klausimais“.

Iki 2014 m. gruodžio 22 d. Surdologijos centras teiks šias paslaugas:

1. Lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugos:

1.1. Lietuvių gestų kalbos mokymo programų (kartu su metodine medžiaga), skirtų viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams ir kitiems visuomenės nariams bei gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai tobulinti, rengimas;

1.2. Viešąsias paslaugas teikiančių specialistų, kurčiųjų, jų šeimos narių ir kitų visuomenės narių mokymas, lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas;

1.3. Pašnekesių žodynėlio gestų kalba visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei kurčiųjų šeimos nariams rengimas.

2. Visuomenės ir klausos negalią turinčių asmenų švietimo gestų kalbos klausimais paslaugos:

2.1. Visuomenės ir klausos negalią turinčių asmenų viešosios konsultacijos, atsakant į klausimus apie gestų kalbą;

2.2. Šviečiamųjų seminarų aukštosiose mokyklose lietuvių gestų kalbos tema organizavimas;

2.3. Kelių eismo taisyklių lietuvių gestų kalba (aiškinamojo šviečiamojo leidinio) parengimas.

*****

GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ PASLAUGOS (2014 m.)

Surdologijos centras, laimėjęs Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 1.1.6 priemonę „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre“ nuo 2014 m. kovo 3 d. įdarbino 12 LGK vertėjų, kurie paslaugas teikia Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centuose, Surdologijos centre ir Lietuvos kurčiųjų draugijoje.

Paslaugų teikimo trukmė – nuo 2014 m. kovo 3 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.
 

Gestų kalbos vertimo paslaugas teikia šie gestų kalbos vertėjai:

1.      Ieva Čereškaitė - Lietuvos kurčiųjų draugija, Vilnius;

2.      Beata Soroko - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;

3.      Valentina Šatienė - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;

4.      Elžbieta Šaveiko - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;

5.      Donata Miknevičiūtė - VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaunas;

6.      Jūratė Pugačiauskienė - VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaunas;

7.      Jonas Savickas - VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras, Klaipėda;

8.      Sigita Špokauskaitė - VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras, Panevėžys;

9.      Kristina Prudnikienė - VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras, Šiauliai;

10.  Jolanta Radzevič (nuo balandžio 14 d. vaiko priežiūros atostogose) - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius;

11.  Loreta Staniulevičiūtė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius;

12.  Asta Zinkevičiūtė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius.

 

**************

2013 m. VšĮ Surdologijos centras apmokė šias tikslines grupes:

II ketvirtis:
• gestų kalbos vertėjai (V lygis), 1 gr. Vilniuje.

III ketvirtis:
• gestų kalbos vertėjai (III lygis), 1 gr. Vilniuje;
• gestų kalbos vertėjai (IV lygis), 1 gr. Vilniuje;
• sveikatos priežiūros specialistai, 1 gr. Vilniuje;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (I lygis), 1 gr. Klaipėdoje;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (I lygis), 2 gr. Vilniuje;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (I lygis), 1 gr. Kaune;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (II lygis), 1 gr. Vilniuje.

IV ketvirtis:
• sveikatos priežiūros specialistai, 1 gr. Kaune;
• socialiniai darbuotojai, kurčiųjų šeimų nariai, kiti visuomenės nariai (II lygis), 1 gr. Vilniuje;
• kurtieji, 2 gr. Vilniuje.

 

VISUOMENĖS IR KLAUSOS NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ ŠVIETIMO GESTŲ KALBOS KLAUSIMAIS PASLAUGOS (2013 m.)

Pagal visuomenės ir klausos negalią turinčių asmenų švietimo gestų kalbos klausimais paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį VšĮ Surdologijos centras iki 2013 m. gruodžio 31 d. nuotoliniu būdu (interneto svetainėje) teiks konsultacijas klausos negalią turintiems asmenims ir kitiems visuomenės nariams gestų kalbos klausimais.

 

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS MOKYMO, GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BEI METODINĖS MEDŽIAGOS ĮVAIRIOMS SUAUGUSIŲ VARTOTOJŲ GRUPĖMS RENGIMO IR JŲ MOKYMO PASLAUGOS (2013 m.)

Pagal Lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį VšĮ Surdologijos centras 2013 m. teiks šias paslaugas:

1. Lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugos:

1.1. Lietuvių gestų kalbos mokymo programų (kartu su metodine medžiaga), skirtų viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams ir kitiems visuomenės nariams bei gestų kalbos vertėjų kvalifikacijai tobulinti, rengimas:

1.1.1. ,,Lietuvių gestų kalba surdopedagogams ir kurčiųjų mokytojams, turintiems bendravimo gestų kalba pagrindus. Bendravimas mokykloje“.

1.1.2. „Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Teksto kūrimo strategijos“.

1.1.3. „Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Viešoji kalba“.

1.2. Suaugusiųjų viešąsias paslaugas teikiančių specialistų, kurčiųjų, jų šeimų narių ir kitų visuomenės narių mokymas pagal lietuvių gestų kalbos mokymo programas. Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas pagal lietuvių gestų kalbos mokymo programas.

1.3. Pašnekesių žodynėlių gestų kalba visuomenės nariams, viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams bei kurčiųjų šeimos nariams rengimas.

 

GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ PASLAUGOS (2013 m.)

Surdologijos centras, laimėjęs Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 1.1.6 priemonę „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre“ nuo 2013 m. gegužės 23 d. įdarbino 14 LGK vertėjų, kurie paslaugas teikia Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centuose, Surdologijos centre ir Lietuvos kurčiųjų draugijoje.

Paslaugų teikimo trukmė – nuo 2013 m. gegužės 23 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.
 

Gestų kalbos vertimo paslaugas teikia šie gestų kalbos vertėjai:

 1. Ieva Čereškaitė - Lietuvos kurčiųjų draugija, Vilnius;
 2. Beata Soroko - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;
 3. Valentina Šatienė - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;
 4. Elžbieta Šaveiko - VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilnius;
 5. Greta Gustienė - VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaunas;
 6. Toma Vanagaitė - VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaunas;
 7. Dagmara Jacevič - VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras, Klaipėda;
 8. Jonas Savickas - VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras, Klaipėda;
 9. Sigita Špokauskaitė - VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras, Panevėžys;
 10. Dalė Bartkienė - VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras, Šiauliai;
 11. Kristina Prudnikienė - VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras, Šiauliai;
 12. Jolanta Sibik - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius;
 13. Loreta Staniulevičiūtė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius;
 14. Asta Zinkevičiūtė - VšĮ Surdologijos centras, Vilnius.