Narystė

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS ĮSTATŲ IV skyriuje
NARYSTĖ. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS rašoma:
 
 
15. LKD nariais gali būti 18 metų sulaukę Lietuvos respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos pilietybės neturintys nuolatinai Lietuvos Respublikos gyventojai su nuolatiniu abipusiu klausos defektu, kai sveikesnės ausies girdimumo slenksčio diapazonas yra 500-3000 Hz bei 41 ir daugiau decibelų, pagal Lietuvos respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą asmeniui nustatyti ne didesnį kaip 55 proc. darbingumo lygį, jų šeimos nariai, globėjai, medikai ir kiti suinteresuoti asmenys, kuriems yra sukakę 18 metų. Nariais gali būti ir kurčiųjų organizacijosjuridiniai asmenys.
 
16. Į LKD narius priima LKD asocijuotų narių ar LKD teritorinių padalinių, kurių teritorijoje gyvena stojantysis, valdyba. Pageidaujantis įstoti į LKD asmuo LKD asocijuotam nariui ar LKD teritoriniam padaliniui turi pateikti raštišką prašymą ir šių įstatų 15 p. nurodytą jo klausos sutrikimą patvirtinančius dokumentus. Asmeniui pageidaujant, jis gali įstoti į LKD narius ne savo gyvenamosios vietos LKD asocijuotam naryje ar LKD teritoriniame padalinyje, prieš tai raštu apie tai informavęs savo gyvenamosios vietos LKD asocijuoto nario ar LKD teritorinio padalinio valdybą. Tas pats asmuo gali būti registruojamas tik vienoje LKD asocijuotame naryje ar teritoriniame padalinyje.
 
17. LKD nariai turi šias teises:
17.1 Dalyvauti LKD veikloje, balsuoti, siūlyti kandidatūras į LKD valdymo organus ir būti patys į juos išrinkti;
17.2 LKD Respublikinės valdybos nustatyta tvarka gauti informaciją apie LKD veiklą, susipažinti su LKD dokumentais;
17.3 Gauti iš LKD ar jos narių metodinę, moralinę bei kitokią pagalbą;
17.4 Nustatyta tvarka naudotis LKD teikiamomis paslaugomis;
17.5 Naudotis pirmumo teise įsidarbinti LKD kontroliuojamuose juridiniuose asmenyse (LKD kontroliuojami juridiniai asmenys – tai tokie juridiniai asmenys, kurių dalyvių susirinkime LKD turi daugiau kaip 50 proc. balsų);
17.6 Vertinti LKD veiklą ir teikti siūlymus. Prašymai, skundai ar siūlymai pateikiami LKD Respublikinės valdybos nustatyta tvarka;
17.7 Išstoti iš LKD pateikus raštišką prašymą. Išstojančiam iš LKD jo sumokėtas nario mokestis ar kitaip LKD nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 
18. LKD narių pareigos:
18.1 Laikytis įstatų, LKD organų priimtų nutarimų;
18.2 Dalyvauti LKD veikloje, visokeriopai stiprinti šią organizaciją, nešmeižti ir nediskredituoti jos gero vardo;
18.3 Pagal galimybes teikti pagalbą LKD, jos nariams ir dalyvauti savanoriškoje veikloje;
18.4 Mokėti nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato LKD Suvažiavimas;
18.5 Tausoti LKD priklausantį turtą, jo negrobstyti ir jokia kita forma nesidalinti; 18.6 Gerbti kitų narių nuomonę, teises ir teisėtus interesus.
 
19. Sutrikusios klausos asmenims, kuriais rūpinasi LKD, teikiamos tokios pat paslaugos ir pagalba kaip ir LKD nariams.
 
20. Sutrikusios klausos asmenys, kuriais rūpinasi LKD, yra:
20.1 Klausos negalią turintys vaikai iki 18 metų amžiaus;
20.2 Ligoniai, turintys laikinų problemų, būdingų klausos negaliai.
 
21. Iš LKD narių gali būti pašalinti tik tie asmenys, kurie piktybiškai, nereaguodami į LKD asocijuotų narių ar LKD teritorinių padalinių pirmininkų ar kitų LKD valdymo organų įspėjimą, nevykdo šiuose įstatuose nustatytų nario pareigų, nusižengia LKD įstatams, kenkia LKD veiklai ar ne mažiau kaip dvejus metus nemoka nario mokesčio.
 
22. LKD nariai šalinami LKD asocijuotų narių ar LKD teritorinių padalinių nutarimu, kuris priimamas šalinamojo gyvenamosios vietos LKD asocijuoto nario ar LKD teritorinio padalinio pirmininko teikimu. Skundus dėl pašalinimo ar atsisakymo priimti į LKD nagrinėja LKD Respublikinė valdyba, kurios sprendimas galutinis.
 
23. Šalinamas LKD narys turi teisę dalyvauti, nagrinėjant jo šalinimo klausimą, tačiau nario nedalyvavimas be svarbios priežasties nesutrukdo išnagrinėti jo šalinimo klausimą.
 
24. LKD narių ir sutrikusios klausos asmenų, kuriais rūpinasi LKD, vardinius sąrašus tvarko LKD Respublikinė valdyba arba jos įgaliota įstaiga. LKD asocijuotų narių ar teritorinių padalinių pirmininkai turi tvarkyti jų teritorijos veikloje dalyvaujančių LKD narių ir šių organizacijų veiklos teritorijoje gyvenančių sutrikusios klausos asmenų, kuriais rūpinasi LKD, sąrašus.