Lietuvos kurčiųjų draugijos suvažiavimas

XXVII Lietuvos kurčiųjų draugijos Suvažiavimas įvyko birželio 2 - 3 dienomis Kaune, VDU Mažojoje salėje.

Jame balsavimo teisę turėjo 43 LKD Suvažiavimo delegatai. 

Jie išrinko naują LKD Prezidentą, Valdybą ir Revizijos komisiją.

 

Lietuvos kurčiųjų draugijos Prezidentas

 

Kęstutis Vaišnora

 

Lietuvos kurčiųjų draugijos Valdybos nariai

 

Gina  Ramanauskienė

Tikslai:

Finansinių ir ekonominių procesų valdymas. Finansinių ir ekonominių procesų išmanymas, patirtis derybose. Tikslas - finansinio ir ekonominio tęstinumo LKD užtikrinimas planuojant išlaidas ir pajamas, gaunamas iš neprojektinių veiklų. Šių pajamų didinimas ir paskirstymas visos Lietuvos kurčiųjų bendruomenės reikmėms. Dėrėjimasis dėl didesnės LKD naudos sudarant nuomos ir kitas sutartis.

Efektyvus LKD nekilnojamo turto valdymas. Patirtis NT valdyme ir nuomoje. LKD nuosavybes teise valdo tris pastatus Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Tikslas - užtikrinti, kad būtų geriausiai valdomas, saugomas ir tinkamai išnaudojamas LKD turtas.

LKD įmonių efektyvus valdymas. Patirtis įmonių valdyme. Tikslas - gerinti įmonių valdymą pritaikant darbo sąlygas ir darbo aplinką kurtiesiems. Kurčiųjų įdarbinimo skatinimas. Efektyvus įmonių nekilnojamo turto valdymas, paramos LKD didinimas.

Lobistinė veikla įgyvendinant LKD kryptis ir veiklas, žinomumo ir prestižo didinimas. Tikslas - užsiimti efektyvia lobistine veikla įgyvendinant LKD tikslus.

 

Ginos Ramanauskienės prisistatymo video lietuvių gestų kalba:

 

Tomas Ivanauskas

Sveiki! 

Aš esu kurčiasis ir man svarbu, kad kurčiųjų teisės, aprašytos JT neįgaliųjų teisių konvencijoje, Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose, būtų tinkamai pritaikomos, kadangi kurtieji dažnai susiduria su įvairiomis problemomis, todėl mano tikslas - remiantis minėtuose dokumentuose patvirtintais įstatymais įveikti esamas problemas.  

Tiesa, kad kurtieji susiduria su įvairiomis problemomis, tačiau viena iš didžiausių problemų yra švietimo sistema mokyklose. Mano tikslas - kad visi kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbuotojai mokėtų gestų kalbą, kad mokymas būtų vykdomas gestų kalba ir taip būtų skatinamas dvikalbis mokymas, kuris įstatymuose yra jau seniai patvirtintas, tačiau švietimo įstaigose vis dar nėra taikomas.

Dar vienas svarbus tikslas - informacijos sklaida. Televizija, kino teatras - beveik nėra pritaikyti klausos negalią turintiems žmonėms. Lietuvoje, kino teatruose rodomi animaciniai, lietuviški filmai nėra titruojami, todėl siekčiau, kad būtų titruojama kuo daugiau laidų tiek nacionalinėje televizijoje, tiek kino teatruose. 

Dauguma kurčiųjų susiduria su kliūtimis, norėdami įsidarbinti, nes medicinos darbuotojai mano, jog darbuotojai, neturėdami klausos, darbo vietoje gali lengviau susižeisti, todėl noriu, kad būtų naikinami stereotipai bei realizuojama jų teisė dirbti.

Ne mažiau svarbu didinti asmeninių asistentų skaičių. Tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tiek jaunimui su klausos negalia prireikia pagalbos, o socialinių darbuotojų, mokančių gestų kalbą, beveik nėra. 

Siekčiau, kad aplinkoje būtų remiamasi universalaus dizaino dėsniu, kuomet informacijos pateikimas suteikia vienodą galimybę suprasti informaciją kiekvienam, neišskiriant žmonių pagal jų galimybes. Pavyzdžiui, viešajame transporte informaciją pateikti bėgančioje eilutėje, tuomet ją suprastų tiek girdintieji, tiek kurtieji.

 

Tomo Ivanausko prisistatymo video lietuvių gestų kalba:

 

Monika Kumžaitė

Tikslai:

 

Didinti informacijos prieinamumą gaunant vertimo ir socialines paslaugas; Skatinti LGK vartojimą socialiniame ir visuomeniniame gyvenime ir švietimo srityje; Keisti įstatymus, kad kurtieji nepatirtų barjero arba nelygybės; Ginti kurčiųjų teises, skatinti ir informuoti mūsų LKD narius daugiau žinoti savo teises; Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas.

 

 

Monikos Kumžaitės prisistatymo video lietuvių gestų kalba:

 

Arūnas Bražinskas

Arūno Bražinsko prisistatymo video lietuvių gestų kalba:

 

Vytautas Valiauga

 

Į LKD Valdybą kandidatuoju turėdamas tikslą atstovauti Lietuvos kurčiuosius. Uždavinys - skatinti teigiamą visuomenės požiūrį į kurčiuosius, ieškoti galimybių kurčiųjų aplinkos gerinimui, šviesti visuomenę gestų kalbos mokymo klausimais, stiprinti ir palaikyti kurčiųjų bendruomenę...                                 

 

Mykolas Balaišis

 

Aš, Mykolas Balaišis, kaip LKD Valdybos narys, sieksiu įgyvendinti 5 išsikeltus tikslus:

 

Suvokdamas, kad organizacijų didžiausias turtas yra patikima ir kompetentinga darbuotojų komanda, sieksiu skatinti darbuotojų teigiamą požiūrį į darbą. Ieškosiu skatinimo sistemų ir kitų motyvavimo būdų: galimybių padidinti darbuotojų atlyginimus, aprūpinti juos darbui būtinomis technologijomis.

 

Ieškosiu projektinio finansavimo inovatyviems kultūros projektams. Kursiu galimybes kūrybiniam žmonių potencialui atskleisti, t.y. atliksiu tarpininko vaidmenį tarp verslo ir kultūros industrijos, palaikysiu ir drąsinsiu žmonių su klausos negalia saviveiklos kolektyvus. Skatinsiu kultūros ir meno bendradarbiavimą su kitomis sritimis, pvz.: kultūros ir mokslo, kultūros ir socialinės veiklos ir panašiai.

 

Sudarysiu dar platesnę informacijos sklaidos apie kurčiųjų kultūrą, gestų kalbą bei kitą veiklą strategiją. Prioritetas bus teikiamas švietimo medžiagų ir priemonių tobulinimui, jų prieinamumo užtikrinimui elektroninių technologijų pagalba. Pagrindinis siekis bus didinti visuomenės narių žinias, formuoti palankią nuomonę apie žmones su klausos negalia bei jų vertybes valdžios institucijose ir privačiame sektoriuje.

 

Nagrinėti ir rinktis prioritetinius projektus, panaudojant tiek Lietuvos fondų, tiek ir Europos struktūrinių fondų lėšas, kurių rezultatas teiks realios naudos kurčiųjų bendruomenei. Projektus vertinti remiantis kaštų ir naudos analize, o jų įgyvendinimą - pagal iš anksto numatytus prioritetus.

 

Stiprinti bendradarbiavimą su draugijai priklausančiomis įmonėmis. Numatyti tikslingą lėšų panaudojimą ir kontrolę. 

 

Suvažiavimo metu kandidatūras pateikę ir išrinkti Valdybos nariai:

Vytautas Pivoras

Daiva Čekanavičiūtė

 

 

Lietuvos kurčiųjų draugijos Revizijos komisijos nariai

 

Greta Gustienė

(Revizijos komisijos

pirmininkė)

 

Arvydas Bareikis

Arūnas Kubaitis

Ieva Lukoševičienė

Algirdas Pazdrazdis

 

 

 

LKD 2017 m. veiklos ataskaita: