Ar reikia gestų kalbą įtvirtinti LR Konstitucijoje ir kaip yra kitose šalyse?

Iniciatyvų gestų kalbą įteisinti Lietuvos Konstitucijoje, buvo dar 2015 m. Tuometinis Seimo Pirmininko pavaduotojas, Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Algirdas Sysas nurodė, jog lietuvių gestų kalba galėtų būti įtvirtinta Konstitucijoje.  

Skaityti visą tekstą

Lietuvoje lietuvių gestų kalba pripažinta gimtąja kurčiųjų kalba 1995 m. ir tai buvo įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės gegužės 4 dienos nutarimu Nr. 630 ,, Dėl kurčiųjų gestų kalbos pripažinimo gimtąja kalba“, kur teigiama, jog ,,Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Oficialiai pripažinti Lietuvos Respublikos kurčiųjų gimtąja kalba gestų kalbą, suteikiant jiems galimybę gimtąja kalba pasirinkti ir tėvų kalbą.“

Lietuvių gestų kalbą įtvirtinant šalies Konstitucijoje, būtų labiau sustiprintas lietuvių gestų kalbos statusas, prilyginant jį valstybinės kalbos statusui, todėl būtų labiau užtikrinamos kurčiųjų teisės, sprendžiamos jų problemos, atsirastų aiškesnė, nuoseklesnė politika gestų kalbos atžvilgiu, gerėtų gestų kalbos pritaikomumas televizijoje, renginiuose ir pan.

Kai kuriose šalyse gestų kalba yra įtvirtinta Konstitucijoje, pavyzdžiui, Suomijoje (1995 m.), Austrijoje (2005 m., papildant Austrijos Konstituciją nauju straipsniu, jog ,,Austrijos gestų kalba pripažįstama kaip nepriklausoma kalba“). Tačiau tokį aukštą statusą, pripažinimą Konstitucijoje, turi tik nedaugelis gestų kalbų Europos Sąjungoje.

Gestų kalbą pripažinus gimtąja, įsteigti vertėjų centrai, atsirado gestų kalbos vertėjo specialybė, pradėtas rengti aiškinamasis lietuvių gestų kalbos žodynas, o lietuvių gestų kalbai suteikus konstitucinį statusą, gestakalbiai turėtų daugiau teisių reikalauti lygių galimybių visose sferose.

 

Parengta remiantis šaltiniais:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B09F70DC5CB2

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/lietuviu-gestu-kalba-siuloma-itvirtinti-konstitucijoje.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_k=1&p_d=161610

https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_recognition_of_sign_languages

  

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 3 ]