Teisininko straipsnis: Darbo santykių įforminimas pagal naująjį Darbo kodeksą (3 dalis)

 

Vienas darbuotojas – viena darbo sutartis

Atkreipiame dėmesį, kad naujajame Darbo kodekse įtvirtintas principas, jog su vienu darbuotoju sudaroma viena darbo sutartis. Sutarus su darbuotoju dėl papildomo darbo, yra sudaromas susitarimas dėl papildomo darbo pagal Darbo kodekso 35 straipsnį. Tokį susitarimą viena darbo sutarties šalis gali nutraukti, įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš penkias darbo dienas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia, nutrūkus pagrindinės darbo funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip. Vieno darbdavio su tuo pačiu darbuotoju sudarytos kelios darbo sutartys nuo Darbo kodekso įsigaliojimo lieka galioti nustatant pagrindinę darbo sutartį ir susitariant dėl papildomų darbo funkcijų ir šioms sutartims taikomos susitarimą dėl papildomo darbo reglamentuojančios Darbo kodekso nuostatos.

Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo

Darbo kodekse įtvirtinti ir pokyčiai dėl mokymo išlaidų atlyginimo. Pagal Darbo kodekso 37 straipsnį, darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbdavio turėtų darbuotojo mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidų, atlyginimo sąlygų, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių.  Atlygintos gali būti tik darbdavio turėtos išlaidos per paskutinius dvejus metus iki darbo sutarties pasibaigimo. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas kitoks terminas, kuris negali viršyti trejų metų.

Darbo kodeksas apibrėžia išlaidų, kurios gali būti atlygintos apimtį. Atlygintos gali būti tik išlaidos, susijusios su darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu. Susitarime gali būti nustatyta, ar į mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidas įskaičiuojamos kitos komandiruotės išlaidos (kelionės, nakvynės ir kita). Darbdavys ir darbuotojas taip pat gali sutarti, kad tuo atveju, kai darbuotojas savo iniciatyva studijuoja, siekdamas studijų krypties bakalauro, magistro kvalifikacinio laipsnio ir (arba) profesinės kvalifikacijos pagal formaliojo profesinio mokymo programas, ir darbdavys apmoka visas ar ne mažiau kaip pusę šių išlaidų, kad darbuotojas laikotarpiu, iki tęsia darbdavio lėšomis apmokėtas studijas, ir per trejus metus po šio laikotarpio pabaigos darbo sutartį savo iniciatyva be svarbių priežasčių gali nutraukti tik atlyginęs darbdaviui jo patirtas išlaidas.


Darbo sutarčių rūšys

Darbo kodeksas numato visą eilę naujų darbo sutarčių rūšių (pameistrystės darbo sutartis, projektinio darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis). Su darbuotoju taip pat gali būti sudaryta terminuota darbo sutartis, laikinojo ar sezoninio darbo sutartis. Tinkamai parinkta darbo sutarties rūšis gali ne tik sudaryti sąlygas darnesniam darbo sutarties šalių bendradarbiavimui, bet ir palengvinti darbo sutarties nutraukimo procesą.

Darbo sutarties įsigaliojimas

DK 42 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta viena iš esminių naujovių sudarant darbo sutartį: darbo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo momentai yra atskiriami. Darbo sutartis įsigalioja tik darbuotojui pradėjus dirbti. Tai reiškia, kad sudarius darbo sutartį, bet darbuotojui nepradėjus dirbti (pavyzdžiui, neatvykus į darbą) nebereikia inicijuoti darbo drausmės pažeidimo procedūrų prieš nutraukiant darbo sutartį.

Darbo kodeksas numato atsakomybę už darbo sutarties neįsigaliojimą. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau ji neįsigaliojo ne dėl darbuotojo kaltės, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui kompensaciją, kurios dydis ne mažesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu vienas mėnuo. Jeigu darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau neįsigaliojo dėl darbuotojo kaltės – darbuotojui iš anksto neinformavus darbdavio prieš tris darbo dienas iki sutartos darbo pradžios, darbuotojas privalo atlyginti darbdaviui padarytą žalą, kurios dydis ne didesnis, negu darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne ilgesnį negu dvi savaitės.

 
Komentuoti

Komentarai (1)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 6 ]

  • O kur pasakė:

    vertimas i gesti kalba? Šita informacija ar ir taip galiu rasti rastu. Kodel nera gestu kalba?