LKD teisininko straipsnis: Ar privalo darbdavys suteikti mokymosi atostogas? Ar jos apmokamos?

 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 135 str. 1 d. nurodyta, jog darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos. Šiuo atveju, pažymėtina, kad DK numato, jog diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti darbdavys turi suteikti trisdešimties kalendorinių dienų mokymosi atostogas.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju, darbuotojas prašydamas darbdavio suteikti jam tikslines mokymosi atostogas, privalo darbdaviui pateikti pažymą iš švietimo įstaigos apie vyksiantį baigiamojo darbo gynimą, jo laiką ir datą. Taigi, darytina išvada, kad darbdavys, gavęs darbuotojo prašymą suteikti jam mokymosi atostogas, bei pažymą iš švietimo įstaigos apie numatytą atsiskaitymą, privalo jam suteikti mokymosi atostogas. Svarbu atsižvelgti į tai, kad mokymosi atostogų apmokėjimo tvarka skiriasi nuo kasmetinių atostogų apmokėjimo tvarkos. Mokymosi atostogos, apmokamos DK 135 str. 3 d. nurodyta tvarka, pagal kurią, darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas, trunkančias iki dešimties darbo dienų per vienus darbo metus, paliekama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

Taigi, darbdaviui tenkinus darbuotojo prašymą suteikti jam mokymosi atostogas, jei šis darbuotojas dirba ilgiau kaip penkerius metus, darbdavys privalėtų jam mokėti ne mažiau kaip pusę jo vidutinio darbo užmokesčio tik už dešimt darbo dienų, o likęs mokymosi atostogų laikotarpis nėra apmokamas.

Mokymosi atostogų apmokėjimo tvarka skiriasi nuo kasmetinių atostogų apmokėjimo tvarkos.

Taip pat, svarbu paminėti, jog tokia mokymosi atostogų apmokėjimo tvarka privaloma tik tiems darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei dešimt. Darbdaviai, kurie vidutiniškai turi mažiau nei dešimt darbuotojų, mokymosi atostogų tvarką su darbuotojais gali derintis šalių susitarimu. Taigi, darytina išvada, kad darbdavys privalo darbuotojui suteikti mokymosi atostogas, kai darbuotojas mokosi pagal formaliojo švietimo programą ir pateikia darbdaviui pažymą iš mokymo įstaigos, be to, tam tikrais atvejais darbdavys privalo mokėti mokymosi atostogų išleistam darbuotojui ne mažiau kaip pusę jo vidutinio darbo užmokesčio, bet tik už dešimties kalendorinių dienų laikotarpį per vienus darbo metus.

 

LKD teisininkas A. Šliaupa

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 5 ]