LKD teisininko straipsnis: Ką svarbu žinoti apie palikimo priėmimą ir naujo testamento sudarymą?

 

Paveldėjimo teisės normos nustato fizinio asmens turtinių teisių ir pareigų, taip pat kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimą mirusio asmens teisių perėmėjams – įpėdiniams. Šiuo atveju buvo sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas (CK 5.43 str.), kai tokiu testamentu abu sutuoktiniai vienas kitą paskiria savo įpėdiniu ir po vieno sutuoktinio mirties visą mirusiojo turtą (iš jo ir bendrosios sutuoktinių nuosavybės dalį) paveldi pergyvenęs sutuoktinis, išskyrus privalomąją palikimo dalį (ji skirta palikėjo vaikams ar tėvams, kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas). Palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti. Palikimo priėmimo faktas, kaip juridinę reikšmę turintis faktas, nustatomas, kai įpėdinis nėra ir nebuvo padavęs palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą, tačiau pradėjo palikimą valdyti faktiškai.

Ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 str.1 d., 445 str.). Nagrinėjamos situacijos atveju, juridinis faktas dėl palikimo priėmimo turėtų būti nustatomas, atsižvelgiant į CK 5.51 str., kuris numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą.

Taigi, faktinis paveldimo turto valdymas sukelia teisines pasekmes, nes įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, prižiūri, moka už jį mokesčius, kreipiasi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Pažymėtina, kad palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, nes tai yra asmens (įpėdinio) veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti civilines teises ir pareigas, t. y. įgyti nuosavybės teises į palikėjui priklausiusį turtą (turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines teises) (CK 1.63 str. 1 d.).

Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

Į teismą galima kreiptis dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jei faktinės aplinkybės ir reikalavimas atitinka imperatyvių įstatymo nuostatas, t. y. prašomas nustatyti juridinis faktas yra reikalingas siekiant paveldėti turtą, likusį po palikėjo mirties. Teismui nustačius, jog įpėdinis priėmė palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti, teismo sprendimo pagrindu notaras jam galės išduoti paveldėjimo teisės liudijimą ir tuo būdu įpėdinis galės pilnai realizuoti savo teises į turtą, likusį po sutuoktinio mirties.

 

LKD teisininkas A. Šliaupa

 
Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 3 ]