Pirmojo naujos LKD Valdybos posėdžio nutarimai

LKD Valdybos nariai, prezidentas bei Seimo narė Raminta Popovienė (priekyje antra iš dešinės).

 

Rugsėjo 19 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Lietuvos kurčiųjų draugijos Valdybos posėdis. Jis, su Seimo narės Ramintos Popovienės globa, įvyko ypatingoje vietoje – LR Seime. Šiame posedyje dalyvavo visi aštuoni naujai išrinktos Valdybos nariai: Monika Kumžaitė, Mykolas Balaišis, Arūnas Bražinskas, Vytautas Pivoras, Artūras Valiauga, Gina Ramanauskienė, Daiva Čekanavičiūtė, Tomas Ivanauskas, -  bei LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora. Be kitų svarbių klausimų, šiame posėdyje buvo išrinktas ir LKD viceprezidentas.

Kviestų asmenų teisėmis posėdyje taip pat dalyvavo ir LKD Revizijos komisijos pirmininkė Greta Gustienė bei LKD teisininkas Algimantas Šliaupa.

 

LKD viceprezidento rinkimai

Nors viceprezidento klausimas domino Lietuvos kurčiųjų bendruomenę jau nuo LKD Suvažiavimo, įvykusio gegužės pradžioje, buvo nuspręsta šį klausimą spręsti pirmojo posedžio metu. Nors šis sprendimas bendruomenei turėjo didelę reikšmę, Valdybos posėdžio metu jis buvo išspręstas itin greitai.

Buvo pasiūlyti du kandidatai į šią poziciją: Mykolas Balaišis bei Monika Kumžaitė. Kadangi M. Kumžaitė šių pareigų atsisakė, liko Mykolo Balaišio kandidatūra. Jai pritarė dauguma LKD Valdybos narių. Mykolas Balaišis tapo LKD viceprezidentu penkerių metų kadencijai.

LKD viceprezidentas Mykolas Balaišis duoda interviu LKD naujienoms.

 

LKD Respublikinės Valdybos darbo reglamento tvirtinimas

Pirmajame Valdybos posėdyje buvo aptartas Valdybos darbo reglamentas, posėdžių protokolų rengimo tvarka. Atsižvelgiant buvusios Valdybos patirtį, buvo siūlomi tam tikri nedideli pakeitimai protokolo rengimo tvarkoje. Jiems Valdyba pritarė. Nuspręsta, jog didesni reglamento pakeitimai, esant poreikiui, bus atliekami Valdybos kadencijos eigoje.

 

Numatomų LKD Respublikinės Valdybos posėdžių datų tvirtinimas

Siekiant efektyviai organizuoti veiklą bei sudaryti galimybes LKD nariams, asocijuotiems ir kitiems suinteresuotiems nariams kreiptis į LKD Valdybą svarbiais klausimais, oficialiai nutartos sekančių Valdybos posėdžių datos – lapkričio 7 ir gruodžio 12 dienomis.

 

Dėl 2 LKD atstovų delegavimo į Pasaulio kurčiųjų federacijos kongresą ir Generalinę Asamblėją

2019 metų liepos 23-27 dienomis Paryžiuje įvyks Pasaulio kurčiųjų federacijos kongresas ir Generalinė Asamblėja. Lietuvos kurčiųjų draugija, būdama šios organizacijos nare, privalo deleguoti savo atstovus. Valdybos nariai diskutavo dėl atstovų skaičiaus. Nors norėtųsi siųsti kuo daugiau atstovų iš Lietuvos, šis sprendimas atsiremia į finansines galimybes. Nuspręsta, jog į šį kongresą bus deleguojami prezidentas Kęstutis Vaišnora bei viceprezidentas Mykolas Balaišis.

 

Svarstymas dėl VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centro prašymo kompiuterinei technikai įsigyti

Klaipėdos KRC kreipėsi į LKD Valdybą prašydami paremti kompiuterio ir kompiuterinės technikos įsigijimą. Remiantis anksčiau priimtu nutarimu, buvo paskirta dalinė parama.

 

Kėdainių kurčiųjų pirminės organizacijos prašymo svarstymas dėl paramos renginiui

Kėdainių kurčiųjų pirminė organizacija pateikė prašymą skirti paramą tarptautinės kurčiųjų dienos renginiui suorganizuoti. Kadangi prieštaraujančių nebuvo, parama buvo paskirta.

 

Svarstymas dėl Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro situacijos pagal gautą raštą

Buvo pristatyta situacija, jog LKD susitikimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais metu buvo pasakyta, kad Vilniaus apskrites gestų kalbos vertėjų centras nepadarė jokių pažeidimų, o norint siekti 24 valandų per parą gestų kalbos vertimo, reikia keisti šiuo metu galiojančius teisės aktus. Šie klausimai turi būti sprendžiami Neįgaliųjų reikalų departamento bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Valdybos nariai diskutavo, koks yra geriausias sprendimas šioje situacijoje, kokie turėtų būti tolimesni draugijos veiksmai. Nuspręsta, jog reikia kreiptis į tam tikras instuitucijas, tartis dėl 24 valandų vertimo bei atskiros eilutės savaitgaliniam vertėjų darbo užmokesčiui.

 

Kiti klausimai

Valdybos posėdžio metu, be svarstytinų klausimų, taip pat buvo pristatyta Atvejo vadybininko pareigybė, LRT televizijos gestų kalbos vertėjų atrankos bei jų darbo kokybės vertinimo situacija, švietimo apie gestų kalbą tiek kurčiųjų, tiek girdinčiųjų bendruomenėms perspektyvos.

Buvo nuspręsta, jog į grupę „Klausa“, konsultuojančią girdinčius tėvus gimus kurčiam vaikui, yra deleguojama Monika Kumžaitė. Taip pat nutarta, jog dėl skolų LKD poilsio namams „Varpelis“ LKD nariui Ramūnui Žičkui lankymasis šiuose poilsio namuose yra uždraudžiamas 2 metams. Tikimasi, jog šis asmuo sumokės skolas ir ši problema bus išspręsta taikiai.

 

LKD inf.

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 4 ]