LKD teisininko straipsnis: Darbo santykių įforminimas pagal naująjį Darbo kodeksą

Noriu panagrinėti pagrindinius teisinio reguliavimo pokyčius, susijjusius su darbo sutarties sudarymu.

1. Pareigos iki sudarant darbo sutartį:

Naujojo Darbo kodekso 41 straipsnyje įtvirtinti darbo sutarties šalių įsipareigojimai, kurių šios privalo laikytis dar iki darbo sutarties sudarymo. Tiek darbdavys, tiek darbuotojas turi laikytis lyčių lygybės, nediskriminavimo kitais pagrindais, sąžiningumo, sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingos informacijos suteikimo ir konfidencialios informacijos išsaugojimo pareigų.
Draudžiama iš darbuotojo reikalauti informacijos, kuri nėra susijusi su jo sveikatos būkle, kvalifikacija ar kitomis aplinkybėmis, nesusijusiomis su tiesioginiu darbo funkcijos atlikimu (pavyzdžiui, draudžiama atrankos į darbą metu klausti darbuotoją apie jo ketinimą susilaukti vaikų, išpažįstamą religiją, politines pažiūras ir pan.).

Jeigu šios pareigos nevykdomos ar netinkamai vykdomos, kita darbo sutarties šalis įgyja teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjantį organą ir reikalauti atlyginti padarytą žalą arba naudotis kitomis pažeistų teisių gynimo priemonėmis.

2. Pranešimas apie darbo sąlygas

Naujojo Darbo kodekso 44 straipsnis nustato reikalavimą kiekvienam darbuotojui, išskyrus dirbančiam pagal darbo sutartį, kurios terminas yra trumpesnis negu vienas mėnuo, pateikti pranešimą apie darbo sąlygas. Pranešimas  turi būti pateiktas iki darbo pradžios, informacija turi būti pateikta darbuotojui neatlygintinai. Ši Darbo  kodekso nuostata priimta įgyvendinant Tarybos direktyvą Nr. 91/533/EEB Dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas. Direktyvos tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas gautų dokumentą, informuojantį apie esmines jo sutarties arba darbo santykių sąlygas.
Kodekso 44 straipsnyje detalizuotas pranešimo darbuotojui turinys. Pranešime turi būti nurodyta ši informacija:

1) visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data ir nuolatinė gyvenamoji vieta);

2) darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus, adresas;

3) darbo sutarties rūšis;

4) darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis);

5) darbo pradžia;

6) numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);

7) kasmetinių atostogų trukmė;

8) įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;     9) darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;

10) nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;

11) informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką.

Bus tęsinys.

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 4 ]